REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w zakresie mechanicznej obróbki oraz regeneracji podzespołów silników, wydania i okresu gwarancji. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2022.

1. Zasady zlecenia usługi

1.1 Warunkiem przyjęcia podzespołów silników do mechanicznej obróbki lub regeneracji(dalej jako obróbka (regeneracja) jest zawarcie pomiędzy spółka AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak (dalej jako Wykonawca) a Zamawiającym umowy i /albo sporządzenie Zlecenia usługi (dalej łącznie zwane Zleceniem) o ustalonym wzorze, których integralną częścią jest niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem).

1.2 Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje techniczne o części parametrach jej obróbki (regeneracji), które zostają zapisane w Zleceniu-w celu prawidłowego zrealizowania zleconej pracy zgodnie ze złożonym Zleceniem. Informacje przekazane mogą zostać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wykonawca zastrzega sobie możliwość rejestrowania rozmów z Zamawiającym, których przedmiotem jest wykonanie Zlecenia.

1.3 Jeżeli Zamawiający nie posiada informacji technicznych o części i parametrach jej obróbki(regeneracji), Wykonawca realizując Zlecenie posłuży się parametrami, wymiarami, tolerancją i luzem określonymi w specyfikacjach producenta, a także informacjami zawartymi w katalogach referencyjnych (oficjalnych i nieoficjalnych), instrukcjach napraw silników spalinowych, instrukcjach obsługi silników spalinowych oraz informacjami producentów jeśli są dostępne u Wykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji – Zlecenie nie jest wykonywane o czym Zamawiający zostanie poinformowany, chyba że zachodzi przypadek opisany w punkcie 4.2 Regulaminu.

1.4 Zamawiający oddaje części do obróbki (regeneracji) zdemontowane, oczyszczone oraz umyte. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za części zamienne pozostawione przez Zamawiającego w trakcie składania Zlecenia, które nie są wykorzystywane do mechanicznej obróbki i regeneracji silników. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności również za ichnie kompletność z winy Zamawiającego.

1.5 W razie konieczności, jeżeli Wykonawca ma możliwości techniczne, mycie wstępne podzespołów jest dodatkowo płatne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Ostateczne iobowiązkowe czyszczenie oraz mycie zregenerowanych podzespołów przed montażem silnika przeprowadza Zamawiający.

1.6 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, może dodać niezbędne do regeneracji części zamienne i doliczyć ich koszt do kosztów Zlecenia. W przypadku braku u Wykonawcy niezbędnych części zamiennych lub braku porozumienia z Zamawiającym co do ich jakości, kosztu i warunków dostawy Zamawiający zobowiązuje się samodzielnie dostarczyć niezbędne części zamienne. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania obróbki (regeneracji) Zamawiającemu w każdym czasie, w przypadku gdy regeneracja podzespołów odbywa się przy użyciu części zamiennych powierzonych przez Zamawiającego, których jakość lub ilość są według Wykonawcy niewystarczające lub niezgodne z parametrami producenta.

1.7 W przypadku wykrycia wad ukrytych, konieczności wymiany dostarczonych przez Zamawiającego części zamiennych, ich niewystarczającej ilości, nieodpowiedniej jakości lub niezgodności z parametrami producenta, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego i uzgodnić z nim dalsze prace.

1.8 Zamawiający ma prawo do dowiadywania się o przebiegu procesu regeneracji na wszystkich jego etapach, zarówno w zakresie dokumentacji technicznej używanej do naprawy, jak i o wykonywanych czynnościach naprawczych.

1.9 Wykonawca zwraca Zamawiającemu przedmiot zlecenia po uprzednim okazaniu formularza zlecenia lub wiadomości sms zawierającej powiadomienie o zakończeniu wykonania zlecenia. W przypadku utraty formularza, Zamawiający otrzymuje przedmiot Zlecenia tylko w przypadku zweryfikowania tożsamości odbierającego i jego umocowania.

1.10 Wykonawca może zwrócić przedmiot zlecenia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. Wydanie przedmiotu zlecenia przedstawicielowi Zamawiającego wymaga przedstawienia stosownego upoważnienia oraz umożliwienia Wykonawcy zweryfikowania tożsamości odbierającego przedmiot zlecenia.

1.11 Umowa (jeśli jest) lub Zlecenie usługi, po podpisaniu Protokołu odbioru zlecenia serwisowego, są przechowywane w dokumentacji AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak.

1.12 Termin wykonania zlecenia ulega przedłużeniu o czas niezbędny na oczekiwanie na części zamienne oraz na czas dokonywania uzgodnień z Zamawiającym.

2. Wymuszone przechowywanie

2.1. W przypadku braku odbioru przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, przedmiotu zlecenia w terminie 14 dni od wykonania zlecenia, odmowy jego wykonania lub bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na uzgodnienie dalszych prac, Wykonawca wzywa Zamawiającego do odebrania przedmiotu zlecenia w określonym terminie, informując jednocześnie o opłatach za przechowywanie rzeczy w przypadku jej nieodebrania.Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu upoważnia Wykonawcę doprzekazania przedmiotu zlecenia do magazynu Wykonawcy w celu przechowania i obciążenia Zamawiającego kosztami przechowywania przedmiotu zlecenia oraz ewentualnego odszkodowania, niezależnie od wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie zlecenia.Wysokość opłat za przechowywanie podana jest na stronie Wykonawcy. Wezwanie możenastąpić poprzez wysłanie wiadomości sms lub wiadomości e-mail.

2.2 Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji w sposób opisany w Rozdziale 6 wstrzymuje bieg opisanych wyżej terminów – do czasu rozpoznania reklamacji.

3. Odbiór i kontrola

3.1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych robót od Wykonawcy i przeprowadzenia kontroli jakości. Zamawiającemu w momencie odbioru wydawany jest Protokół odbioru zlecenia serwisowego wraz z paragonem lub fakturą. Na życzenie Klienta wydawana jest również dokumentacja techniczna powstała i użyta podczas procesu obróbki(regeneracji). Wydany Protokół odbioru zlecenia serwisowego z dokumentem zakupu (paragon lub faktura jest podstawą realizacji uprawnień z gwarancji opisanej w Rozdziale 5 Regulaminu.

3.2. W celu sprawdzenia jakości wykonanych prac, Wykonawca daje Zamawiającemu możliwość skorzystania z narzędzi pomiarowych Wykonawcy.

3.3 Protokół odbioru zlecenia serwisowego sporządzany jest w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Protokół odbioru zlecenia serwisowego podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. Jeżeli odbiór przedmiotu zlecenia następuje poprzez wysłanie przesyłki kurierskiej przez Zamawiającego, datą przekazania i akceptacji Protokołu jest data odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem z punktu 3.4.

3.4 Jeżeli odbiór przedmiotu zlecenia następuje poprzez wysłanie przesyłki kurierskiej przez Zamawiającego, Zmawiający chęć otrzymania dokumentacji technicznej, o której mowa w punkcie 3.1 zgłasza Wykonawcy w terminie 3 dni od otrzymania przesyłki. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo – w siedzibie Wykonawcy – dokonać sprawdzenia, o którym mowa w punkcie 3.2, jak też zgłosić zastrzeżenia do treści Protokołu odbioru zlecenia.

4. Odpowiedzialność za wykonanie robót

4.1. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność majątkową za podzespoły i części zamienne przekazane mu przez Zamawiającego i opisane w Zamówieniu – w okresie wykonywania zlecenia, naprawy gwarancyjnej i rozpoznawania reklamacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek lub uszkodzenie podzespołów przesłanych przez Zamawiającego, a powstałych w trakcie przewozu przesyłki; dotyczy to także uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zapakowaniem bądź zabezpieczeniem przed działaniem warunków atmosferycznych (ryzyko korozji). Wykonawca, w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub związanych z nieprawidłowym zapakowaniem bądź zabezpieczeniem przesyłki, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie.

4.2 Regeneracja części wymagająca prac nieprzewidzianych przez producenta (spawanie, prostowanie, tuleja niestandardowa, uszczelnianie, obróbka w niestandardowych wymiarach itp.) przeprowadzona zostanie tylko po uzyskaniu od Zamawiającego dodatkowego zlecenia na takie prace, zaś Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty prac wykonanych w tym trybie. Dodatkowe zlecenie może być przesłane w drodze wiadomości sms, e-mail lub zgłoszone telefonicznie.

4.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie wykonanie robót i zamówienie części zamiennych, jeżeli jest to wynikiem podania przez Zamawiającego błędnych informacji o rodzaju (kodu) silnika, do którego przeznaczony jest przedmiot zlecenia.

5. Okres gwarancji na wykonaną pracę

5.1 Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zlecenia w przedstawionym niżej zakresie:

– rozmiar powierzchni części;
– geometria powierzchni części;
– chropowatość powierzchni części.

5.2 Gwarancja dotyczy wyłącznie powierzchni wykonanych mechaniczną obróbką przez Wykonawcę.

5.3 Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu Zlecenia. W tym okresie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania lub zabezpieczenia antykorozyjnego przez Zamawiającego.

5.4 Wykonawca naprawę gwarancyjną powinien wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu Zlecenia. Wykonawca ponosi koszty transportu przedmiotu zlecenia w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Termin wykonania zlecenia gwarancyjnego ulega przedłużeniu o czas niezbędny na oczekiwanie na części zamienne oraz na czas dokonywania uzgodnień z Zamawiającym o czym Zamawiający będzie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

5.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonania ostatecznego montażu, instalacji i regulacji silnika, w którym zamontowano przedmiot zlecenia.5.6 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem dotyczących rękojmi a wynikających z kodeksu cywilnego.

6. Reklamacje

6.1 Reklamacje dotyczące jakości objętych Zleceniem rozpatrywane są w według przedstawionych niżej zasad:

6.2 Zamawiający składa pisemną reklamację, w której przedstawia zastrzeżenia odnośnie jakości prac w sposób umożliwiających ich merytoryczną ocenę, numer Zlecenia, datę jego realizacji oraz żądanie naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów wraz z określeniem ich wysokości. W celu udokumentowania wysokości poniesionych kosztów do wniosku należy również dołączyć kopie paragonu lub faktury za prace związane z montażem podzespołów(zmontowaniem silnika) lub kosztorys wskazujący wysokość poniesionych kosztów.

6.3 Reklamacji nie podlegają prace określone w punkcie 4.2 Regulaminu.

6.4 Reklamacji nie podlegają zmiany wymiarów części, ich geometrii i jakości obrobionej powierzchni jeżeli po odebraniu przedmiotu zlecenia:-Zamawiający dokonał w nich dodatkowej obróbki na powierzchniach obrobionych uprzednio przez Wykonawcę;-zadziałania na część lub powierzchnię części poddanej obróbce przez Wykonawcę temperatury nieprzewidzianej przez producenta części.

6.5 Reklamacji nie podlega prawidłowość działania silnika po zamontowaniu w nim przedmiotu zlecenia, jeżeli nieprawidłowość w działaniu nie jest wynikiem zmiany rozmiaru, geometrii i chropowatości powierzchni części stanowiącej przedmiot zlecenia wykonanego przez Wykonawcę.

6.6 Wykonawca ponosi koszty transportu przedmiotu Zlecenia w przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

6.7 Jeżeli Zlecenie wykonywane jest w oparciu o używane części, reklamacja może dotyczyć tylko wad stwierdzonych przed upływem roku od wydania Zamawiającemu przedmiotu Zlecenia.

7. Inne postanowienia

7.1 Wykonawca nie wykonuje zlecenia w miejscu zamieszkania/siedziby Zamawiającego. Warunkiem wykonania Zlecenia jest dostarczenie jego przedmiotu do siedziby Wykonawcy.

7.2 Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem Zlecenia. Treść Regulaminu jest ogólnodostępna dla Zamawiającego i umieszczona w miejscu przyjmowania zleceń oraz stronie internetowej Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego, egzemplarz Regulaminu wydawany jest mu osobiście.

7.3 Wykonawca ma prawo powstrzymywać się od wydania przedmiotu zlecenia do chwili uiszczenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie zlecenia oraz innych kwot należnych Wykonawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4 Zlecenie Zamawiającego realizowane jest w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zlecenia.

8. Ochrona Danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych Zamawiającego (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak, Janowice 52, 21-007 Mełgiew.

8.2 Zamawiający może realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresem e-mail administratora info@dziak.pl

8.3 Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane na podstawie:
a) wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem [art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”)], odrębnie dla celu:-wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem;-realizacji zgłoszonych reklamacji i roszczeń wynikających z gwarancji;
b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu: kontaktu,  udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Zamawiającym oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
c) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) indywidualnie dla celu:-wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

8.4 Przetwarzaniu podlegają następujące rodzaje/kategorie danych oraz dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.

8.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym wykonania zlecenia.

8.6 Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8.7 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.8 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Usługi, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od jej realizacji, w celu zadośćuczynienia stosownym przepisom podatkowym.

8.9 Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.

8.10 Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

8.11 W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 10 należy skontaktować się z Punktem Kontaktowym pod adresem e-mail: info@dziak.pl